A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑๒
ต่อมาในปีที่ห้าของกษัตริย์เรโหโบอัม เพราะเขาทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ ชิชักกษัตริย์อียิปต์เสด็จขึ้นมารบกับกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เนื่องจากพวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นกษัตริย์ชิชักแห่งอียิปต์จึงกรีธาทัพมาตีกรุงเยรูซาเล็มในปีที่ห้าแห่งรัชกาลเรโหโบอัม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพราะ​พวกเขา​ไม่​ซื่อสัตย์​ต่อ​พระยาห์เวห์ ดังนั้น​ใน​ปี​ที่​ห้า​ที่​เรโหโบอัม​เป็น​กษัตริย์ กษัตริย์​ชิชัก​แห่ง​อียิปต์​ได้​ขึ้น​มา​โจมตี​เมือง​เยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อยู่มาในปีที่ห้าแห่งกษัตริย์เรโหโบอัม เพราะเขาทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้า ชิชักพระราชาแห่งอียิปต์เสด็จขึ้นมาสู้รบเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

อยู่มาในปีที่ห้าแห่งกษัตริย์เรโหโบอัม เพราะเขาทั้งหลายได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ชิชักกษัตริย์แห่งอียิปต์เสด็จขึ้นมาสู้รบเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ชิ ชัก กษัตริย์ แห่ง อี ยิปต์บุกรุก กรุง เยรูซา เล็ม ( 1 พกษ 14 : 25 - 28 ) อยู่ มา ใน ปี ที่ ห้า แห่ง กษัตริย์ เรโหโบอัม เพราะ เขา ทั้งหลาย ได้ ละเมิด ต่อ พระ เยโฮวาห์ ชิ ชัก กษัตริย์ แห่ง อี ยิปต์เสด็จ ขึ้น มา สู้ รบ เยรูซา เล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok