A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑
ซาโลมอนพระราชโอรสของดาวิดได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ และพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์ และทรงทำให้พระองค์ยิ่งใหญ่มาก
ซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งหมดกับบรรดานายพันนายร้อย และผู้พิพากษาทั้งกับเจ้านายทุกคนของอิสราเอลทั้งหมด ผู้เป็นหัวหน้าตระกูลต่างๆ
แล้วซาโลมอนกับชุมนุมชนทั้งหมดที่อยู่กับพระองค์ขึ้นไปที่ปูชนียสถานสูง ซึ่งอยู่ที่กิเบโอนเพราะเต็นท์นัดพบของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารอยู่ที่นั่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

โซโลมอนโอรสของดาวิดทรงสถาปนาราชบัลลังก์ให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น เนื่องจากพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์ และทำให้พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใด
โซโลมอนตรัสแก่อิสราเอลทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายกอง ตุลาการ ผู้นำในอิสราเอลหรือหัวหน้าตระกูลต่างๆ
แล้วโซโลมอนกับชุมนุมประชากรทั้งหมดขึ้นไปยังสถานบูชาบนที่สูงในกิเบโอน เพราะเต็นท์นัดพบขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ได้สร้างขึ้นในถิ่นกันดารนั้นอยู่ที่นั่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ซาโลมอน​ลูกชาย​ของ​ดาวิด​ได้​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​อาณาจักร​ของ​เขา​อย่าง​มั่นคง เพราะ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​เขา​สถิต​อยู่​กับ​เขา​และ​ทำให้​เขา​ยิ่งใหญ่
ซาโลมอน​พูด​กับ​ชาว​อิสราเอล​ทั้งหมด กับ​พวก​นายพัน​นายร้อย พวก​ผู้พิพากษา และ​พวกผู้นำ​ทั้งหมด​ของ​ชนชาติ​อิสราเอล​ทั้งสิ้น รวมทั้ง​ผู้นำ​ครอบครัว​ทั้งหลาย
และ​ซาโลมอน​กับ​คน​ที่​มา​ชุมนุม​ทั้งหมดนี้​ได้​ขึ้น​ไป​บน​สถานที่​สูง​ที่​กิเบโอน เพราะ​เต็นท์​นัดพบ ของ​พระเจ้า​ตั้ง​อยู่​บนนั้น​ซึ่ง​เป็น​เต็นท์​หลังเดียว​กับ​ที่​โมเสส​ผู้รับใช้​ของ​พระยาห์เวห์​ได้​สร้างขึ้น​ใน​ที่​เปล่า​เปลี่ยว​แห้งแล้ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ซาโลมอนโอรสของดาวิดได้สถาปนาราชอาณาจักร ของพระองค์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิตกับพระองค์ และทรงกระทำให้พระองค์ใหญ่โตอย่างยิ่ง
ซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งปวง กับนายพันและนายร้อย ทั้งกับผู้วินิจฉัยและกับเจ้านายทั้งปวงในอิสราเอลทั้งสิ้น ผู้เป็นหัวหน้าของบรรดาตระกูลของเขา
และซาโลมอนกับชุมนุมชนทั้งปวงที่อยู่ กับพระองค์ได้ขึ้นไปที่ปูชนียสถานสูง ซึ่งอยู่ที่กิเบโอนเพราะเต็นท์นัดพบของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้สร้างขึ้นใน ถิ่นทุรกันดารอยู่ที่นั่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ซาโลมอนโอรสของดาวิดได้สถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงสถิตกับพระองค์ และทรงกระทำให้พระองค์ใหญ่โตอย่างยิ่ง
ซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งปวง กับนายพันและนายร้อย ทั้งกับผู้วินิจฉัยและกับเจ้านายทั้งปวงในอิสราเอลทั้งสิ้น ผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา
และซาโลมอนกับชุมนุมชนทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ได้ขึ้นไปที่ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่กิเบโอน เพราะพลับพลาแห่งชุมนุมของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้สร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดาร อยู่ที่นั่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ซา โลม อ น โอรส ของ ดา วิด ได้ สถาปนา ราช อาณาจักร ของ พระองค์ และ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ พระองค์ ทรง สถิต กับ พระองค์ และ ทรง กระทำ ให้ พระองค์ ใหญ่ โต อย่าง ยิ่ง
ซา โลม อ น ตรัส กับ อิส รา เอลทั้ง ปวง กับ นาย พัน และ นาย ร้อย ทั้ง กับ ผู้ วินิจฉัย และ กับ เจ้านาย ทั้งปวง ใน อิส รา เอลทั้ง สิ้น ผู้ เป็น ประมุข ของ บรรพบุรุษ ของ เขา
และ ซา โลม อ น กับ ชุมนุมชน ทั้งปวง ที่ อยู่ กับ พระองค์ ได้ ขึ้น ไป ที่ ปูชนียสถาน สูง ซึ่ง อยู่ ที่ กิเบโอน เพราะ พลับพลา แห่ง ชุมนุม ของ พระเจ้า ซึ่ง โมเสส ผู้ รับ ใช้ ของ พระ เยโฮ วาห์ได้ สร้าง ขึ้น ใน ถิ่น ทุรกันดาร อยู่ ที่ นั่น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok