A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑
ในคืนนั้น พระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน และตรัสกับพระองค์ว่า “เจ้าอยากให้เราให้อะไรแก่เจ้า ก็จงขอเถิด”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนและตรัสกับเขาว่า “จงขอสิ่งที่เจ้าต้องการเถิด แล้วเราจะให้เจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​คืนนั้น พระเจ้า​ปรากฏ​แก่​ซาโลมอน​และ​พูด​กับ​เขา​ว่า “เจ้า​อยาก​ได้​อะไร​จากเรา ก็​ขอ​มาเถิด”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ในคืนนั้น พระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน และตรัสกับพระองค์ว่า “เจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้า ก็จงขอเถิด”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ในคืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน และตรัสกับพระองค์ว่า "เจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้า ก็จงขอเถิด"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ซา โลม อ น ทูล ขอ สติปัญญา ( 1 พกษ 3 : 5 - 15 ) ใน คืน นั้น พระเจ้า ทรง ปรากฏ แก่ ซา โลม อ น และ ตรัส กับ พระองค์ ว่า " เจ้า อยาก ให้ เรา ให้ อะไร เจ้า ก็ จง ขอ เถิด "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok