A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑
ซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่นั่นยังแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ซึ่งอยู่ที่เต็นท์นัดพบ และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหนึ่งพันตัวบนแท่นนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

โซโลมอนขึ้นไปยังแท่นทองสัมฤทธิ์ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในเต็นท์นัดพบ และถวายสัตว์หนึ่งพันตัวเป็นเครื่องเผาบูชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ซาโลมอน​ขึ้นไป​ถึง​แท่นบูชา​ทอง​สัมฤทธิ์​ที่​อยู่​ตรงหน้า​พระยาห์เวห์ ซึ่ง​อยู่​ที่​เต็นท์​นัดพบ และ​ถวาย​เครื่อง​เผา​บูชา​หนึ่งพัน​ตัว​บน​แท่นนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และซาโลมอนเสด็จไปที่นั่นยังแท่นบูชาทอง สัมฤทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า ซึ่งอยู่ที่เต็นท์นัดพบ และทรงถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่งพันตัวบนแท่นนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่นั่นยังแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ที่พลับพลาแห่งชุมนุม และทรงถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่งพันตัวบนแท่นนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ ซา โลม อ น เสด็จ ขึ้น ไป ที่ นั่น ยัง แท่น บูชา ทองเหลือง ต่อ พระ พักตร์ พระ เยโฮ วาห์ซึ่ง อยู่ ที่ พลับพลา แห่ง ชุมนุม และ ทรง ถวาย เครื่อง เผา บูชา หนึ่ง พัน ตัว บน แท่น นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok