A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑
ซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งหมดกับบรรดานายพันนายร้อย และผู้พิพากษาทั้งกับเจ้านายทุกคนของอิสราเอลทั้งหมด ผู้เป็นหัวหน้าตระกูลต่างๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

โซโลมอนตรัสแก่อิสราเอลทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายกอง ตุลาการ ผู้นำในอิสราเอลหรือหัวหน้าตระกูลต่างๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ซาโลมอน​พูด​กับ​ชาว​อิสราเอล​ทั้งหมด กับ​พวก​นายพัน​นายร้อย พวก​ผู้พิพากษา และ​พวกผู้นำ​ทั้งหมด​ของ​ชนชาติ​อิสราเอล​ทั้งสิ้น รวมทั้ง​ผู้นำ​ครอบครัว​ทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งปวง กับนายพันและนายร้อย ทั้งกับผู้วินิจฉัยและกับเจ้านายทั้งปวงในอิสราเอลทั้งสิ้น ผู้เป็นหัวหน้าของบรรดาตระกูลของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งปวง กับนายพันและนายร้อย ทั้งกับผู้วินิจฉัยและกับเจ้านายทั้งปวงในอิสราเอลทั้งสิ้น ผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ซา โลม อ น ตรัส กับ อิส รา เอลทั้ง ปวง กับ นาย พัน และ นาย ร้อย ทั้ง กับ ผู้ วินิจฉัย และ กับ เจ้านาย ทั้งปวง ใน อิส รา เอลทั้ง สิ้น ผู้ เป็น ประมุข ของ บรรพบุรุษ ของ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok