A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑
๑๑
พระเจ้าตรัสตอบซาโลมอนว่า “เพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเจ้า และเจ้าไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง เกียรติหรือชีวิตของพวกคนที่เกลียดชังเจ้า และทั้งไม่ได้ขอชีวิตยืนยาว แต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเอง เพื่อเจ้าจะพิพากษาประชากรของเรา ผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นพระราชาเหนือเขาทั้งหลายนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
พระเจ้าตรัสกับโซโลมอนว่า “ในเมื่อเจ้ามีใจปรารถนาเช่นนี้ และเจ้าไม่ได้ขอความมั่งคั่ง ทรัพย์สมบัติ หรือเกียรติ ไม่ได้ขอเอาชีวิตศัตรู และไม่ได้ขออายุยืนยาว แต่ขอสติปัญญาและความรอบรู้ เพื่อที่จะปกครองประชากรของเรา ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
พระเจ้า​ตอบ​ซาโลมอน​ว่า “เพราะ​ว่า​สิ่งนี้​อยู่​ใน​จิตใจ​ของ​เจ้า และ​เจ้า​ไม่ได้​ขอ​ทรัพย์​สมบัติ ความร่ำรวย​หรือ​เกียรติยศ ไม่ได้​ขอ​ให้​ศัตรู​ของ​เจ้า​ตาย และ​ไม่ได้​ขอ​ให้​มี​ชีวิต​ที่​ยืนยาว แต่​กลับ​ขอ​ความ​เฉลียว​ฉลาด​และ​ความรู้ เพื่อ​ที่​จะ​ปกครอง​ชนชาติ​ของ​เรา ที่​เรา​ได้​ให้​เจ้า​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​พวกเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
พระเจ้าตรัสตอบซาโลมอนว่า “เพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเจ้า และเจ้ามิได้ขอทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่ง และเกียรติหรือชีวิตของคนเหล่านั้นผู้เกลียดชังเจ้า และทั้งมิได้ขอชีวิตยืนยาว แต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเอง เพื่อเจ้าจะครอบครองประชากรของเรา ผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นพระราชาเหนือเขานั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
พระเจ้าตรัสตอบซาโลมอนว่า "เพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเจ้า และเจ้ามิได้ขอทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งและเกียรติ หรือชีวิตของศัตรูเจ้า และทั้งมิได้ขอชีวิตยืนยาว แต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเอง เพื่อเจ้าจะวินิจฉัยประชาชนของเรา ผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนือเขานั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
พระเจ้า ตรัส ตอบ ซา โลม อ น ว่า " เพราะว่า สิ่ง นี้ อยู่ ใน จิตใจ ของ เจ้า และ เจ้า มิได้ ขอ ทรัพย์สมบัติ ความ มั่งคั่ง และ เกียรติ หรือ ชีวิต ของ ศัตรู เจ้า และ ทั้ง มิได้ ขอ ชีวิต ยืน ยาว แต่ ได้ ขอ สติปัญญา และ ความ รู้ เพื่อ ตัว เจ้า เอง เพื่อ เจ้า จะ วินิจฉัย ประชาชน ของ เรา ผู้ ซึ่ง เรา ได้ ตั้ง เจ้า ให้ เป็น กษัตริย์ เหนือ เขา นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok