A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๓
ซาโลมอนได้ทรงทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ โดยทรงรับพระธิดาของฟาโรห์ และทรงนำพระนางมาไว้ในนครดาวิด จนกระทั่งพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ พระนิเวศของพระยาห์เวห์ และกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มเสร็จ
อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้ถวายสัตวบูชาที่ปูชนียสถานสูง เพราะยังไม่ได้สร้างพระนิเวศเพื่อพระนามของพระยาห์เวห์จนถึงวันนั้น
ซาโลมอนทรงรักพระยาห์เวห์ ทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครื่องหอมที่ปูชนียสถานสูง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

โซโลมอนทรงเจริญพระราชไมตรีกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และอภิเษกกับพระธิดาองค์หนึ่งของฟาโรห์ พระองค์ทรงพาพระนางมาประทับในเมืองดาวิดจนกระทั่งการก่อสร้างพระราชวัง พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า และกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มเสร็จเรียบร้อย
แต่ว่าประชาชนยังคงถวายเครื่องบูชาที่สถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายเพราะพระวิหารเพื่อพระนามพระยาห์เวห์ยังไม่ได้สร้างขึ้น
โซโลมอนทรงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดา เว้นแต่ยังทรงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่สถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ซาโลมอน​ได้​ไป​ผูกมิตร​กับ​กษัตริย์​ฟาโรห์​แห่ง​อียิปต์ ด้วย​การ​แต่งงาน​กับ​ลูกสาว​ของ​ฟาโรห์ ซาโลมอน​ได้​พา​นาง​ไป​อยู่​ที่​เมือง​ของ​ดาวิด จน​กว่า​เขา​จะ​สร้าง​วัง​ของ​ตัวเอง พร้อมกับ​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์​และ​กำแพง​รอบๆ​เมือง​เยรูซาเล็มเสร็จ
ประชาชน​ก็​ยังคง​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ตาม​สถานที่​สูง​ต่างๆ เพราะ​วิหาร​ที่​สร้าง​ใน​นาม​ของ​พระยาห์เวห์​ยัง​ไม่เสร็จ
ซาโลมอน​แสดง​ความรัก​ที่​เขา​มี​ต่อ​พระยาห์เวห์ ด้วย​การ​ใช้ชีวิต​ตาม​กฎ​ต่างๆ​ของ​ดาวิด​ผู้เป็นพ่อ​ของ​เขา เว้น​แต่​เขา​ได้​ถวาย​เครื่อง​สัตวบูชา​และ​เผา​เครื่อง​หอม ตาม​สถาน​นมัสการ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ซาโลมอนได้ทรงกระทำให้เป็น ทองแผ่นเดียวกันกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ โดยได้ทรงรับราชธิดาของฟาโรห์ และทรงนำพระนางมาไว้ในนครของดาวิด จนพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ และทรงสร้างพระนิเวศของพระเจ้า และกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้ถวายสัตวบูชา ณ ปูชนียสถานสูง เพราะยังไม่ได้สร้างพระนิเวศเพื่อพระนามของพระเจ้า
ซาโลมอนทรงรักพระเจ้า ทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอม ณ ปูชนียสถานสูง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ซาโลมอนได้ทรงกระทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ โดยได้ทรงรับราชธิดาของฟาโรห์ และทรงนำพระนางมาไว้ในนครของดาวิด จนพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ และทรงสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม ประชาชนได้ถวายสัตวบูชา ณ ปูชนียสถานสูง เพราะในเวลานั้นยังไม่ได้สร้างพระนิเวศเพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์
ซาโลมอนทรงรักพระเยโฮวาห์ ทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอม ณ ปูชนียสถานสูง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ซา โลม อ นท รง แต่งงาน กับ ราช ธิดา ของ ฟาโรห์ซา โลม อ น ได้ ทรง กระทำ ให้ เป็น ทอง แผ่น เดียวกัน กับ ฟาโรห์กษัตริย์ แห่ง อียิปต์ โดย ได้ ทรง รับ ราช ธิดา ของฟาโรห์ และ ทรง นำ พระนาง มา ไว้ ใน นคร ของ ดา วิด จน พระองค์ ทรง สร้าง พระราช วัง ของ พระองค์ และ ทรง สร้าง พระ นิเวศ ของ พระ เยโฮวาห์ และ กำแพง รอบ กรุง เยรูซา เล็ม สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม ประชาชน ได้ ถวาย สัต ว บูชา ณ ปูชนียสถาน สูง เพราะ ใน เวลา นั้น ยัง ไม่ ได้ สร้าง พระ นิเวศ เพื่อ พระ นาม ของ พระ เยโฮวาห์
ซา โลม อ นท รง รัก พระ เยโฮวาห์ ทรง ดำเนิน ตาม กฎเกณฑ์ ของ ดา วิด ราช บิดา ของ พระองค์ เว้นแต่ พระองค์ ทรง ถวาย สัต ว บูชา และ เผา เครื่อง หอม ณ ปูชนียสถาน สูง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok