A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๓
พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบิน ในเวลากลางคืน และพระเจ้าตรัสว่า “เจ้าอยากได้สิ่งใด เจ้าก็จงขอเถิด”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนที่กิเบโอนในความฝันยามค่ำคืน พระเจ้าตรัสว่า “จงขอสิ่งที่เจ้าต้องการเถิด แล้วเราจะให้เจ้า”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ที่​กิเบโอน​นั่นเอง พระยาห์เวห์​ได้​ปรากฏ​ใน​ความฝัน​ของ​ซาโลมอน​ตอน​กลางคืน พระเจ้า​พูด​ว่า “เจ้า​อยาก​ได้​อะไร​จาก​เรา ก็​ขอ​มา​ได้​เลย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอน เป็นพระสุบินในกลางคืน และพระเจ้าตรัสว่า “เจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิด”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในกลางคืน และพระเจ้าตรัสว่า "เจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิด"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ซา โลม อ น ทูล ขอ สติปัญญา ( 2 พศ ด 1 : 7 - 13 ) พระ เยโฮ วาห์ทรง ปรากฏ แก่ ซา โลม อ น ที่ เมือง กิเบโอน เป็น พระ สุบิน ใน กลางคืน และ พระเจ้า ตรัส ว่า " เจ้า อยาก ให้ เรา ให้ อะไร เจ้า ก็ จง ขอ เถิด "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok