A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๓
ซาโลมอนทรงรักพระยาห์เวห์ ทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครื่องหอมที่ปูชนียสถานสูง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

โซโลมอนทรงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดา เว้นแต่ยังทรงถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่สถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ซาโลมอน​แสดง​ความรัก​ที่​เขา​มี​ต่อ​พระยาห์เวห์ ด้วย​การ​ใช้ชีวิต​ตาม​กฎ​ต่างๆ​ของ​ดาวิด​ผู้เป็นพ่อ​ของ​เขา เว้น​แต่​เขา​ได้​ถวาย​เครื่อง​สัตวบูชา​และ​เผา​เครื่อง​หอม ตาม​สถาน​นมัสการ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ซาโลมอนทรงรักพระเจ้า ทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอม ณ ปูชนียสถานสูง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ซาโลมอนทรงรักพระเยโฮวาห์ ทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอม ณ ปูชนียสถานสูง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ซา โลม อ นท รง รัก พระ เยโฮวาห์ ทรง ดำเนิน ตาม กฎเกณฑ์ ของ ดา วิด ราช บิดา ของ พระองค์ เว้นแต่ พระองค์ ทรง ถวาย สัต ว บูชา และ เผา เครื่อง หอม ณ ปูชนียสถาน สูง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok