A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๓
๒๕
และพระราชาตรัสว่า “จงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อน และให้หญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง และอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
กษัตริย์ตรัสสั่งว่า “จงฟันเด็กคนที่ยังมีชีวิตอยู่ออกเป็นสองท่อน แบ่งให้ผู้หญิงสองคนนี้คนละท่อน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
แล้ว​กษัตริย์​ก็​ออก​คำ​สั่ง​ว่า “ตัด​เด็ก​ที่​มี​ชีวิตนี้​ออก​เป็น​สอง​ท่อนซะ และ​แบ่ง​ให้​พวก​นาง​ไป​คนละครึ่ง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
และพระราชาตรัสว่า “จงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อน และให้คนหนึ่งครึ่งหนึ่ง และอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
และกษัตริย์ตรัสว่า "จงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อน และให้คนหนึ่งครึ่งหนึ่ง และอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่ง"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
และ กษัตริย์ ตรัส ว่า " จง แบ่ง เด็ก ที่ มี ชีวิต นั้น ออก เป็น สอง ท่อน และ ให้ คน หนึ่ง ครึ่ง หนึ่ง และ อีก คน หนึ่ง ครึ่ง หนึ่ง "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok