A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๓
๒๔
และพระราชาตรัสว่า “จงเอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่ง” พวกเขาจึงเอาดาบมาไว้ต่อพระพักตร์พระราชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๔
แล้วกษัตริย์ตรัสว่า “เอาดาบมาให้เราสักเล่มสิ” ก็มีผู้นำดาบมาถวาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๔
แล้ว​กษัตริย์​ก็​พูด​ว่า “เอา​ดาบ​มา​ให้​เรา​เล่ม​หนึ่งสิ” พวก​เขา​จึง​นำ​ดาบ​เล่ม​หนึ่ง​มา​ให้​กษัตริย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๔
และพระราชาตรัสว่า “เอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่ง” เขาจึงเอาพระแสงดาบมาไว้ต่อพระพักตร์พระราชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๔
และกษัตริย์ตรัสว่า "เอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่ง" เขาจึงเอาพระแสงดาบมาไว้ต่อพระพักตร์กษัตริย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๔
และ กษัตริย์ ตรัส ว่า " เอา ดาบ มา ให้ เรา เล่ม หนึ่ง " เขา จึง เอา พระ แสง ดาบ มา ไว้ ต่อ พระ พักตร์ กษัตริย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok