A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๓
๑๙
แล้วบุตรของหญิงคนนี้ได้ตายในเวลากลางคืน เพราะนางนอนทับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
“ลูกชายของหญิงคนนี้ตายไปตอนกลางคืนเพราะถูกนางนอนทับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
ใน​ตอน​กลางคืน ลูกชาย​ของ​หญิง​คนนี้​ตาย​ไป เพราะ​นาง​นอนทับเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
แล้วบุตรของหญิงคนนี้ก็ตายเสียในกลางคืน ด้วยเขานอนทับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
แล้วบุตรของหญิงคนนี้ก็ตายเสียในกลางคืน ด้วยเขานอนทับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
แล้ว บุตร ของ หญิง คน นี้ ก็ ตาย เสีย ใน กลางคืน ด้วย เขา นอน ทับ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok