A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๓
ซาโลมอนได้ทรงทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ โดยทรงรับพระธิดาของฟาโรห์ และทรงนำพระนางมาไว้ในนครดาวิด จนกระทั่งพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ พระนิเวศของพระยาห์เวห์ และกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มเสร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

โซโลมอนทรงเจริญพระราชไมตรีกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์และอภิเษกกับพระธิดาองค์หนึ่งของฟาโรห์ พระองค์ทรงพาพระนางมาประทับในเมืองดาวิดจนกระทั่งการก่อสร้างพระราชวัง พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า และกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มเสร็จเรียบร้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ซาโลมอน​ได้​ไป​ผูกมิตร​กับ​กษัตริย์​ฟาโรห์​แห่ง​อียิปต์ ด้วย​การ​แต่งงาน​กับ​ลูกสาว​ของ​ฟาโรห์ ซาโลมอน​ได้​พา​นาง​ไป​อยู่​ที่​เมือง​ของ​ดาวิด จน​กว่า​เขา​จะ​สร้าง​วัง​ของ​ตัวเอง พร้อมกับ​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์​และ​กำแพง​รอบๆ​เมือง​เยรูซาเล็มเสร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ซาโลมอนได้ทรงกระทำให้เป็น ทองแผ่นเดียวกันกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ โดยได้ทรงรับราชธิดาของฟาโรห์ และทรงนำพระนางมาไว้ในนครของดาวิด จนพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ และทรงสร้างพระนิเวศของพระเจ้า และกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มสำเร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ซาโลมอนได้ทรงกระทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ โดยได้ทรงรับราชธิดาของฟาโรห์ และทรงนำพระนางมาไว้ในนครของดาวิด จนพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ และทรงสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มสำเร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ซา โลม อ นท รง แต่งงาน กับ ราช ธิดา ของ ฟาโรห์ซา โลม อ น ได้ ทรง กระทำ ให้ เป็น ทอง แผ่น เดียวกัน กับ ฟาโรห์กษัตริย์ แห่ง อียิปต์ โดย ได้ ทรง รับ ราช ธิดา ของฟาโรห์ และ ทรง นำ พระนาง มา ไว้ ใน นคร ของ ดา วิด จน พระองค์ ทรง สร้าง พระราช วัง ของ พระองค์ และ ทรง สร้าง พระ นิเวศ ของ พระ เยโฮวาห์ และ กำแพง รอบ กรุง เยรูซา เล็ม สำเร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok