A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๙
ที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งและเข้าพักอยู่ และนี่แน่ะ พระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงท่าน และพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่?”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เขาเข้าไปพักแรมค้างคืนในถ้ำแห่งหนึ่งที่นั่น แล้วพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเขาว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่?”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เขา​เข้าไป​ใน​ถ้ำ​แห่ง​หนึ่ง​และ​ค้างคืน​อยู่​ที่นั่น พระยาห์เวห์​พูด​กับ​เขา​ว่า “เอลียาห์ เจ้า​มา​ทำ​อะไร​ที่นี่”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งก็เข้าพักอยู่ และดูเถิด พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่าน และพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งก็เข้าพักอยู่ และดูเถิด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงท่าน และพระองค์ตรัสกับท่านว่า "เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ที่ นั่น ท่าน มา ถึง ถ้ำ แห่ง หนึ่ง ก็ เข้า พัก อยู่ และ ดูเถิด พระ วจนะ ของ พระ เยโฮ วาห์มา ถึง ท่าน และ พระองค์ ตรัส กับ ท่าน ว่า " เอ ลี ยาห์เอ๋ย เจ้า ทำ อะไร อยู่ ที่ นี่ "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok