A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๙
และท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่ม และเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้น สี่สิบวันสี่สิบคืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เอลียาห์จึงลุกขึ้นรับประทานและดื่ม ทำให้เขามีกำลังวังชาพอที่จะเดินทางเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนจนมาถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เขา​จึง​ลุก​ขึ้น​มา​กิน​และ​ดื่ม เมื่อ​เขา​มี​เรี่ยวแรง​ขึ้น​จาก​อาหาร​เหล่านั้น​แล้ว เขา​ก็​เดินทาง​ต่อ​ไป​อีก​สี่สิบ​วัน​สี่สิบ​คืน จน​มา​ถึง​ภูเขา​โฮเรบ​ซึ่ง​เป็น​ภูเขา​ของ​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่ม และเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้น สี่สิบวันสี่สิบคืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่ม และเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้นสี่สิบวันสี่สิบคืนถึงโฮเรบภูเขาของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระเจ้า ทรง ให้ เอ ลี ยาห์ไป ทำ งาน ใหม่ และ ท่าน ก็ ลุก ขึ้น รับประทาน และ ดื่ม และ เดิน ไป ด้วย กำลัง ของ อาหาร นั้น สี่ สิบ วัน สี่ สิบ คืน ถึง โฮ เรบภูเขา ของ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok