A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๙
และทูตของพระยาห์เวห์ก็มาอีกเป็นครั้งที่สอง ถูกต้องท่าน แล้วว่า “ลุกขึ้นรับประทานสิ มิฉะนั้นการเดินทางจะเกินกำลังของท่าน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาอีกครั้งหนึ่ง แตะต้องตัวเขาและบอกว่า “จงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเพราะการเดินทางครั้งนี้เกินกำลังของท่าน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ทูตสวรรค์​ของ​พระยาห์เวห์​กลับ​มา​อีก​เป็น​ครั้ง​ที่​สอง และ​มา​แตะ​ตัว​เขา​และ​พูด​ว่า “ลุก​ขึ้น​มา​กิน​เถิด เพราะ​ไม่อย่างนั้น​เจ้า​จะ​เดินทาง​ไม่ไหว”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และทูตของพระเจ้าก็มาอีกเป็นครั้งที่สอง ถูกต้องท่านแล้วว่า “ลุกขึ้นรับประทานซี มิฉะนั้นทางเดินนั้นจะเกินกำลังของท่าน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็มาอีกเป็นครั้งที่สอง ถูกต้องท่านแล้วว่า "ลุกขึ้นรับประทานซี เพราะว่าทางเดินนั้นเกินกำลังของท่าน"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ ทูต สวรรค์ ของ พระ เยโฮ วาห์ก็ มา อีก เป็น ครั้ง ที่ สอง ถูก ต้อง ท่าน แล้ว ว่า " ลุก ขึ้น รับประทาน ซี เพราะว่า ทาง เดิน นั้น เกิน กำลัง ของ ท่าน "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok