A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๙
๒๑
และเอลีชาก็ละเอลียาห์ไว้ ท่านกลับไปและจับวัวคู่นั้นฆ่าเสีย เอาเครื่องแอกต้มเนื้อวัว และให้แก่ประชาชน และพวกเขาก็รับประทาน แล้วเอลีชาก็ลุกขึ้น ตามเอลียาห์ไปและปรนนิบัติท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
เอลีชาจึงกลับไปฆ่าวัว เอาเนื้อมาทำอาหาร ใช้คันไถทำเป็นฟืน และแจกจ่ายเนื้อให้คนทั้งหลายรับประทานกัน จากนั้นเอลีชาก็ติดตามเอลียาห์ไปในฐานะผู้ช่วยของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
เอลีชา​ก็​จาก​เขา​ไป แล้ว​กลับ​ไป​เอา​วัว​คู่​นั้น​ที่​ใช้​เทียมแอก​ไป​ฆ่า แล้ว​เอา​แอก​ไป​เป็น​ฟืน​ใช้​ย่างเนื้อ​และ​แจก​จ่าย​เนื้อ​ให้​กับ​ชาวบ้าน​และ​พวกเขา​ก็​กินกัน แล้ว​เอลีชา​ก็​ติดตาม​เอลียาห์ไป และ​เป็น​ผู้ช่วย​ของ​เอลียาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
และเอลีชาก็กลับจากติดตามเอลียาห์จับโคคู่นั้นฆ่าเสีย เอาเครื่องแอกต้มเนื้อโค และให้แก่ประชาชนและเขาก็รับประทาน แล้วเอลีชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาห์ไปและปรนนิบัติท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
และเอลีชาก็กลับจากติดตามเอลียาห์จับวัวคู่นั้นฆ่าเสียเอาเครื่องแอกต้มเนื้อวัว และให้แก่ประชาชนและเขาก็รับประทาน แล้วเอลีชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาห์ไปและปรนนิบัติท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
และ เอ ลี ชา ก็ กลับ จาก ติดตาม เอ ลี ยาห์จับ วัว คู่ นั้น ฆ่า เสีย เอา เครื่อง แอก ต้ม เนื้อ วัว และ ให้ แก่ ประชาชน และ เขา ก็ รับประทาน แล้ว เอ ลี ชา ก็ ลุก ขึ้น ตาม เอ ลี ยาห์ไป และ ปรนนิบัติ ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok