A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๙
๑๙
เอลียาห์ก็ออกจากที่นั่นและพบเอลีชาบุตรชาฟัท ผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยวัวคู่หนึ่ง มีวัวอื่นอีกสิบเอ็ดคู่ที่เดินอยู่ข้างหน้า และท่านอยู่กับวัวคู่ที่สิบสอง เอลียาห์ก็ผ่านไปโยนเสื้อคลุมลงบนท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
เอลียาห์จึงไปจากที่นั่น พบเอลีชาบุตรชาฟัทกำลังไถนา โดยมีวัวเทียมไถสิบสองคู่ เขาอยู่ที่ปลายแถวกับวัวคู่ที่สิบสอง เอลียาห์จึงตรงเข้าไปหาและเหวี่ยงเสื้อคลุมห่มให้เอลีชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
เอลียาห์​จึง​ออก​จาก​ที่นั่น และ​ได้​พบ​เอลีชา​ลูกชาย​ของ​ชาฟัท​กำลัง​ไถนา​ด้วย​วัว​เทียม​แอก​สิบสอง​คู่​และ​ตัว​เขา​เอง​กำลัง​ไถ​อยู่​ที่​คู่​ที่​สิบสอง เอลียาห์​ก็​เข้า​ไปหา​เขา​และ​ทิ้ง​เสื้อคลุม​ของ​เขา​ไป​บน​ตัว​เอลีชา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
ท่านก็ออกไปจากที่นั่นพบเอลีชาบุตรชาฟัท ผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยโคสิบสองคู่เดินอยู่ข้างหน้า และท่านอยู่กับโคคู่ที่สิบสอง เอลียาห์ก็ผ่านไปทิ้งเสื้อคลุมลงบนท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
ท่านก็ออกไปจากที่นั่นพบเอลีชาบุตรชายชาฟัท ผู้กำลังไถนาอยู่ด้วยวัวสิบสองคู่เดินอยู่ข้างหน้าและท่านอยู่กับวัวคู่ที่สิบสอง เอลียาห์ก็ผ่านไปทิ้งเสื้อคลุมลงบนท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
เอ ลี ยาห์เจิม ตั้ง เอ ลี ชา ท่าน ก็ ออก ไป จาก ที่ นั่น พบ เอ ลี ชา บุตร ชาย ชาฟัท ผู้ กำลัง ไถนา อยู่ ด้วย วัว สิบ สอง คู่ เดิน อยู่ ข้าง หน้า และ ท่าน อยู่ กับ วัว คู่ ที่ สิบ สอง เอ ลี ยาห์ก็ ผ่าน ไป ทิ้ง เสื้อ คลุม ลง บน ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok