A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
ในเวลานั้น อาบียาห์พระราชโอรสของเยโรโบอัมประชวร
และเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่า “จงลุกขึ้นปลอมตัวของเจ้า อย่าให้ใครรู้ว่าเจ้าเป็นมเหสีของเยโรโบอัม และจงไปเมืองชีโลห์ นี่แน่ะ อาหิยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่ที่นั่น ผู้ได้กล่าวเรื่องเราว่า เราจะได้เป็นกษัตริย์เหนือประชาชนนี้
เจ้าจงเอาขนมปังสิบก้อน ขนมหวานบ้าง และน้ำผึ้งไหหนึ่ง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเจ้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้น”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ครั้งนั้นอาบียาห์โอรสของเยโรโบอัมป่วยหนัก
เยโรโบอัมจึงตรัสกับมเหสีว่า “จงปลอมตัว อย่าให้ใครจำได้ว่าเป็นมเหสีของเยโรโบอัม ไปพบผู้เผยพระวจนะอาหิยาห์ที่ชิโลห์ ผู้ที่บอกว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์ของชนชาตินี้
เอาขนมปังสิบก้อน ขนมหวานกับน้ำผึ้งหนึ่งไหไปกำนัลเขาด้วย เขาจะบอกเจ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเรา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ใน​เวลานั้น​อาบียาห์​ลูกชาย​ของ​เยโรโบอัม​ไม่สบาย
เยโรโบอัม​ได้​พูด​กับ​เมีย​ของ​เขา​ว่า “ไป​ปลอมตัวสิ​เพื่อ​คน​จะ​ได้​ไม่​รู้​ว่า​น้อง​คือ​เมีย​ของพี่ แล้ว​ให้​น้อง​ไป​หา​อาหิยาห์​ผู้พูดแทนพระเจ้า​ที่​ชิโลห์ เขา​คือ​คน​ที่​เคย​บอก​พี่​ว่า พี่​จะ​ได้​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​ประชาชน​พวกนี้
ให้​เอา​ขนมปัง​ไป​สิบ​ก้อน ขนม​เค้ก น้ำเชื่อม​ผลไม้​หนึ่งไห แล้ว​ให้​ไป​หา​เขา เขา​จะ​บอก​ได้​ว่า​จะ​เกิด​อะไร​ขึ้น​กับ​ลูก​ของเรา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ครั้งนั้นอาบียาห์โอรสของเยโรโบอัมประชวร
และเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่า “จงลุกขึ้นปลอมตัวของเธอ อย่าให้รู้ว่าเธอเป็นมเหสีของเยโรโบอัม และจงไปยังชีโลห์ ดูเถิด อาหิยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่ที่นั่น ผู้ได้กล่าวเรื่องฉันว่า ฉันจะได้เป็นกษัตริย์เหนือชนชาตินี้
เธอจงเอาขนมปังสิบก้อน และ ขนมหวานบ้างและน้ำผึ้งไหหนึ่ง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้น”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ครั้งนั้นอาบียาห์โอรสของเยโรโบอัมประชวร
และเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่า "จงลุกขึ้นปลอมตัวของเธอ อย่าให้รู้ว่าเธอเป็นมเหสีของเยโรโบอัม และจงไปยังชีโลห์ ดูเถิด อาหิยาห์ผู้พยากรณ์อยู่ที่นั่น ผู้ได้กล่าวเรื่องฉันว่าฉันจะได้เป็นกษัตริย์เหนือชนชาตินี้
เธอจงเอาขนมปังสิบก้อน และขนมหวานบ้างและน้ำผึ้งไหหนึ่ง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้น"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระเจ้า ทรง สาป แช่ง ราชวงศ์ ของ เยโร โบ อัม ครั้ง นั้น อา บี ยาห์โอรส ของ เยโร โบ อัม ประชวร
และ เยโร โบ อัม รับสั่ง กับ มเหสี ของ พระองค์ ว่า " จง ลุก ขึ้น ปลอม ตัว ของ เธอ อย่า ให้ รู้ ว่า เธอ เป็น มเหสี ของ เยโร โบ อัม และ จง ไป ยัง ชีโลห์ ดูเถิด อา หิยาห์ผู้ พยากรณ์ อยู่ ที่ นั่น ผู้ ได้ กล่าว เรื่อง ฉัน ว่า ฉัน จะ ได้ เป็น กษัตริย์ เหนือ ชน ชาติ นี้
เธอ จง เอา ขนมปัง สิบ ก้อน และ ขนม หวาน บ้าง และ น้ำผึ้ง ไห หนึ่ง ไป หา ท่าน ท่าน จะ บอก เธอ ว่า อะไร จะ เกิด ขึ้น กับ เด็ก นั้น "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok