A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
แต่เจ้าได้ทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนที่อยู่ก่อนเจ้า เจ้าไปสร้างพระอื่นและรูปหล่อโลหะ และทำให้เราโกรธ และได้เหวี่ยงเราทิ้งเบื้องหลังของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เจ้าทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนก่อนหน้าเจ้า เจ้าได้สร้างพระต่างๆ ให้ตัวเอง หล่อรูปเคารพโลหะทั้งหลายยั่วยุให้เราโกรธ และหันหลังให้กับเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แต่​เจ้า​กลับ​ทำ​ความชั่ว​ไว้​มากมาย​กว่า​คน​อื่นๆ​ที่​เคย​มี​ชีวิต​อยู่​ก่อน​หน้าเจ้า เจ้า​ได้​สร้าง​พวก​พระ​อื่น​สำหรับ​ตัว​เจ้าเอง คือ​รูปเคารพ​ที่​หล่อ​จากเหล็ก เจ้า​ยั่ว​เรา​ให้​โกรธ​และ​เหวี่ยง​เรา​ทิ้ง​ไป​ข้างหลังเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แต่เจ้าได้กระทำชั่วยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อยู่ก่อนเจ้า และได้ไปสร้างพระอื่นและรูปหล่อ และได้กระทำให้เราโกรธ และได้เหวี่ยงเราไว้เสียเบื้องหลังของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่เจ้าได้กระทำชั่วยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อยู่ก่อนเจ้า และได้ไปสร้างพระอื่นและรูปหล่อและได้กระทำให้เราโกรธ และได้เหวี่ยงเราไว้เสียเบื้องหลังของเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ เจ้า ได้ กระทำ ชั่ว ยิ่ง กว่า คน ทั้งปวง ที่ อยู่ ก่อน เจ้า และ ได้ ไป สร้าง พระ อื่น และ รูป หล่อ และ ได้ กระทำ ให้ เรา โกรธ และ ได้ เหวี่ยง เรา ไว้ เสีย เบื้องหลัง ของ เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok