A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
แต่เมื่ออาหิยาห์ได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระนางมาถึงประตู ท่านจึงพูดว่า “ขอเชิญพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน ทำไมจึงทรงแสร้งทำเป็นหญิงอื่นเล่า? เพราะข้าพระบาทได้รับพระบัญชาให้ทูลข่าวอันน่าสลดใจแก่พระนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ฉะนั้นเมื่ออาหิยาห์ได้ยินเสียงคนเดินมาที่ประตูจึงร้องบอกว่า “เข้ามาเถิด มเหสีของเยโรโบอัม ทำไมต้องปลอมตัวมา? เรามีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทราบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​อาหิยาห์​ได้ยิน​เสียง​ฝีเท้า​ของ​นาง​ที่​ประตู เขา​จึง​พูด​ว่า “เข้า​มา​เถิด เมีย​ของ​เยโรโบอัม ทำไม​ต้อง​ปลอม​ตัว​มาด้วย พระเจ้า​ให้​เรา​บอก​ข่าว​ร้าย​กับท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แต่เมื่ออาหิยาห์ได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระนาง เมื่อพระนางเสด็จมาถึงประตูท่านจึงพูดว่า “ขอเชิญพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน ไฉนพระองค์จึงทรงแสร้งกระทำเป็นคนอื่นเล่า เพราะข้าพระบาทได้รับพระบัญชาให้ ทูลข่าวอันน่าสลดใจแก่พระนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่เมื่ออาหิยาห์ได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระนาง เมื่อพระนางเสด็จมาถึงประตู ท่านจึงพูดว่า "ขอเชิญพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน ไฉนพระองค์จึงทรงแสร้งกระทำเป็นคนอื่นเล่า เพราะข้าพระองค์ได้รับพระบัญชาให้ทูลข่าวอันน่าสลดใจแก่พระนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ เมื่อ อา หิยาห์ได้ยิน เสียง ฝี พระ บาท ของ พระนาง เมื่อ พระนาง เสด็จ มา ถึง ประตู ท่าน จึง พูด ว่า " ขอ เชิญ พระ มเหสี ของ เยโร โบ อัม เสด็จ เข้า มา ข้าง ใน ไฉน พระองค์ จึง ทรง แสร้ง กระทำ เป็น คน อื่น เล่า เพราะ ข้าพระ องค์ ได้ รับ พระ บัญชา ให้ ทูล ข่าว อัน น่า สลด ใจ แก่ พระนาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok