A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
เจ้าจงเอาขนมปังสิบก้อน ขนมหวานบ้าง และน้ำผึ้งไหหนึ่ง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเจ้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้น”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เอาขนมปังสิบก้อน ขนมหวานกับน้ำผึ้งหนึ่งไหไปกำนัลเขาด้วย เขาจะบอกเจ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเรา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ให้​เอา​ขนมปัง​ไป​สิบ​ก้อน ขนม​เค้ก น้ำเชื่อม​ผลไม้​หนึ่งไห แล้ว​ให้​ไป​หา​เขา เขา​จะ​บอก​ได้​ว่า​จะ​เกิด​อะไร​ขึ้น​กับ​ลูก​ของเรา”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เธอจงเอาขนมปังสิบก้อน และ ขนมหวานบ้างและน้ำผึ้งไหหนึ่ง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้น”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เธอจงเอาขนมปังสิบก้อน และขนมหวานบ้างและน้ำผึ้งไหหนึ่ง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเธอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้น"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เธอ จง เอา ขนมปัง สิบ ก้อน และ ขนม หวาน บ้าง และ น้ำผึ้ง ไห หนึ่ง ไป หา ท่าน ท่าน จะ บอก เธอ ว่า อะไร จะ เกิด ขึ้น กับ เด็ก นั้น "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok