A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๒๙
ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเรโหโบอัม และทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๙
เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลของเรโหโบอัม ตลอดจนพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ?
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๙
เหตุการณ์​อื่นๆ​ใน​ยุค​สมัย​ของ​เรโหโบอัม​และ​ทุกสิ่ง​ทุกอย่าง​ที่​เขา​ได้​ทำไป ได้​จด​บันทึกไว้​หมดแล้ว​ใน​หนังสือ​ประวัติ​ของ​บรรดา​กษัตริย์​ของยูดาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๙
ฝ่ายพระราชกิจนอกนั้นของเรโหโบอัม และสรรพสิ่งที่ทรงกระทำมิได้บันทึกไว้ในพงศาวดาร แห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๙
ฝ่ายพระราชกิจนอกนั้นของเรโหโบอัม และสรรพสิ่งที่ทรงกระทำ มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๙
ฝ่าย พระราช กิจ นอก นั้น ของ เรโหโบอัม และ สรรพ สิ่ง ที่ ทรง กระทำ มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนังสือ พงศาวดาร แห่ง กษัตริย์ ประเทศ ยู ดาห์หรือ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok