A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๒๕
ในปีที่ห้าแห่งกษัตริย์เรโหโบอัม ชิชักกษัตริย์อียิปต์เสด็จขึ้นมารบกับกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๕
ในปีที่ห้าแห่งรัชกาลของเรโหโบอัม กษัตริย์ชิชักแห่งอียิปต์มาโจมตีเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๕
ใน​ปี​ที่​ห้า​ของ​กษัตริย์​เรโหโบอัม กษัตริย์​ชิชัก​แห่ง​อียิปต์​ได้​ขึ้น​มา​โจมตี​เมือง​เยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๕
ในปีที่ห้าแห่งกษัตริย์เรโหโบอัมชิชักกษัตริย์อียิปต์ได้ ขึ้นมารบกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๕
ต่อมาในปีที่ห้าแห่งกษัตริย์เรโหโบอัม ชิชักกษัตริย์อียิปต์ได้ขึ้นมารบกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๕
ชิ ชัก บุกรุก กรุง เยรูซา เล็ม ( 2 พศ ด 12 : 2 - 12 ) ต่อ มา ใน ปี ที่ ห้า แห่ง กษัตริย์ เรโหโบอัม ชิ ชัก กษัตริย์ อี ยิปต์ได้ ขึ้น มาร บก รุ ง เยรูซา เล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok