A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๒๔
ยิ่งกว่านั้นมีเทวทาส ในแผ่นดินนั้นด้วย และพวกเขาได้ทำตามสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังทุกอย่างของบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๔
ถึงกับมีโสเภณีชายประจำสถานบูชา เหล่าประชากรเข้าร่วมกิจกรรมอันน่าชิงชังของชนชาติต่างๆ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าชาวอิสราเอล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๔
ยัง​มี​พวก​ผู้ชาย​ขายตัว​ตาม​พวก​ศาลเจ้า​ใน​แผ่นดินนั้นด้วย ประชาชน​ต่าง​ทำตาม​เรื่อง​น่าสะอิด​สะเอียน​ทั้งหลาย​ของ​ชนชาติ​เหล่านั้น ที่​พระยาห์เวห์​เคย​ขับไล่​ออก​ไป​ต่อหน้า​ชาวอิสราเอล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๔
และมีเทวทาส ในแผ่นดินนั้นด้วย และเขาได้กระทำตามบรรดาสิ่งน่าเกลียดน่าชังแห่ง ประชาชาติทั้งหลาย ซึ่งพระเจ้าทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๔
และมีกะเทยในแผ่นดินนั้นด้วย และเขาได้กระทำตามบรรดาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติทั้งหลาย ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๔
และ มี กะเทย ใน แผ่นดิน นั้น ด้วย และ เขา ได้ กระทำ ตาม บรรดา สิ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียน ของ ประชาชาติ ทั้งหลาย ซึ่ง พระ เยโฮ วาห์ทรง ขับ ไล่ออก ไป ให้ พ้น หน้า ประชาชน อิส ราเอล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok