A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๒๓
พวกเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเอง คือปูชนียสถานสูง เสาศักดิ์สิทธิ์ และบรรดาพระอาเช-ราห์ บนเนินเขาสูงทุกเนิน และใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๓
พวกเขาได้สร้างสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย ศิลาศักดิ์สิทธิ์ และเสาเจ้าแม่อาเชราห์บนเนินเขาสูงทุกเนินและใต้ร่มไม้ใหญ่ทุกต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๓
พวกเขา​ได้​จัดตั้ง​สถานที่​นมัสการ​ขึ้น​หลาย​แห่ง​สำหรับ​ตัว​พวก​เขาเอง พวกเขา​ได้​ตั้ง​ก้อน​หิน​ศักดิ์สิทธิ์​และ​พวก​เสา​เจ้าแม่​อาเชราห์​ไว้​ตาม​เนินเขา​สูง​ทุกแห่ง และ​ใต้​ต้นไม้​ทุกต้น​ที่​มี​กิ่ง​ก้าน​แผ่​ออกมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๓
เพราะเขาได้สร้างปูชนียสถานสูงด้วย และเสาศักดิ์สิทธิ์และอาเชริมสำหรับตัวเขาไว้ บนเนินเขาสูงๆ ทุกเนิน และใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๓
เพราะเขาได้สร้างปูชนียสถานสูงด้วย และเสาศักดิ์สิทธิ์ และเสารูปเคารพสำหรับตัวเขาไว้บนเนินเขาสูงๆทุกเนิน และใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๓
เพราะ เขา ได้ สร้าง ปูชนียสถาน สูง ด้วย และ เสา ศักดิ์สิทธิ์ และ เสา รูป เคารพ สำหรับ ตัว เขา ไว้ บน เนิน เขา สูง ๆ ทุก เนิน และ ใต้ ต้นไม้ เขียว ทุก ต้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok