A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
และเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่า “จงลุกขึ้นปลอมตัวของเจ้า อย่าให้ใครรู้ว่าเจ้าเป็นมเหสีของเยโรโบอัม และจงไปเมืองชีโลห์ นี่แน่ะ อาหิยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่ที่นั่น ผู้ได้กล่าวเรื่องเราว่า เราจะได้เป็นกษัตริย์เหนือประชาชนนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เยโรโบอัมจึงตรัสกับมเหสีว่า “จงปลอมตัว อย่าให้ใครจำได้ว่าเป็นมเหสีของเยโรโบอัม ไปพบผู้เผยพระวจนะอาหิยาห์ที่ชิโลห์ ผู้ที่บอกว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์ของชนชาตินี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เยโรโบอัม​ได้​พูด​กับ​เมีย​ของ​เขา​ว่า “ไป​ปลอมตัวสิ​เพื่อ​คน​จะ​ได้​ไม่​รู้​ว่า​น้อง​คือ​เมีย​ของพี่ แล้ว​ให้​น้อง​ไป​หา​อาหิยาห์​ผู้พูดแทนพระเจ้า​ที่​ชิโลห์ เขา​คือ​คน​ที่​เคย​บอก​พี่​ว่า พี่​จะ​ได้​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​ประชาชน​พวกนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่า “จงลุกขึ้นปลอมตัวของเธอ อย่าให้รู้ว่าเธอเป็นมเหสีของเยโรโบอัม และจงไปยังชีโลห์ ดูเถิด อาหิยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่ที่นั่น ผู้ได้กล่าวเรื่องฉันว่า ฉันจะได้เป็นกษัตริย์เหนือชนชาตินี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่า "จงลุกขึ้นปลอมตัวของเธอ อย่าให้รู้ว่าเธอเป็นมเหสีของเยโรโบอัม และจงไปยังชีโลห์ ดูเถิด อาหิยาห์ผู้พยากรณ์อยู่ที่นั่น ผู้ได้กล่าวเรื่องฉันว่าฉันจะได้เป็นกษัตริย์เหนือชนชาตินี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ เยโร โบ อัม รับสั่ง กับ มเหสี ของ พระองค์ ว่า " จง ลุก ขึ้น ปลอม ตัว ของ เธอ อย่า ให้ รู้ ว่า เธอ เป็น มเหสี ของ เยโร โบ อัม และ จง ไป ยัง ชีโลห์ ดูเถิด อา หิยาห์ผู้ พยากรณ์ อยู่ ที่ นั่น ผู้ ได้ กล่าว เรื่อง ฉัน ว่า ฉัน จะ ได้ เป็น กษัตริย์ เหนือ ชน ชาติ นี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok