A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๑๗
แล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้น เสด็จจากไป และเสด็จถึงเมืองทีรซาห์ เมื่อพระนางเสด็จถึงธรณีประตูพระตำหนัก พระกุมารก็สิ้นพระชนม์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
แล้วมเหสีของเยโรโบอัมจึงเสด็จกลับไปยังทีรซาห์ ทันทีที่พระนางทรงก้าวข้ามธรณีประตูวัง โอรสนั้นก็สิ้นชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
แล้ว​เมีย​ของ​เยโรโบอัม​ก็​ลุกขึ้น​จากไป นาง​กลับ​มา​ถึง​เมืองทีรซาห์ ทันที​ที่​นาง​ก้าวเท้า​ข้าม​ธรณี​ประตู​ของ​บ้าน​เข้า​มา เด็กชาย​คนนั้น​ก็ตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
แล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป และมาถึงเมืองทีรซาห์ และเมื่อพระนางเสด็จถึงธรณีทวารพระตำหนักกุมารก็ถึง แก่มรณา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
แล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป และมาถึงเมืองทีรซาห์ และเมื่อพระนางเสด็จถึงธรณีทวาร กุมารก็ถึงแก่มรณา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
แล้ว มเหสี ของ เยโร โบ อัม ทรง ลุก ขึ้น เสด็จ ออก ไป และ มา ถึง เมือง ที ร ซาห์ และ เมื่อ พระนาง เสด็จ ถึง ธรณี ทวาร กุมาร ก็ถึงแก่มรณา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok