A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๑๖
และพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้ เพราะบาปของเยโรโบอัม ซึ่งท่านได้ทำและทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
พระองค์จะทรงทอดทิ้งอิสราเอลเพราะบาปซึ่งเยโรโบอัมได้ทำและชักนำอิสราเอลให้ทำตาม”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
พระองค์​จะ​ให้​อิสราเอล​พ่ายแพ้ เพราะ​บาป​ต่างๆ​ที่​เยโรโบอัม​ได้​ทำไป รวมทั้ง​บาป​ที่​เขา​ได้​ให้​ชาว​อิสราเอล​ทำด้วย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
และพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้เพราะบาปของ เยโรโบอัม ซึ่งเขาได้กระทำบาปและกระทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
และพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้เพราะบาปทั้งหลายของเยโรโบอัม ซึ่งเขาได้กระทำบาปและกระทำให้อิสราเอลทำบาปด้วย"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
และ พระองค์ จะ ทรง มอบ อิส รา เอลไว้เพราะบาป ทั้งหลาย ของ เยโร โบ อัม ซึ่ง เขา ได้ กระทำ บาป และ กระทำ ให้ อิส รา เอลทำบาป ด้วย "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok