A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๑๕
พระยาห์เวห์จะทรงตีอิสราเอลดุจไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำ และจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ ซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของพวกเขา และจะกระจายพวกเขาไปฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติส เพราะเขาทั้งหลายได้สร้างบรรดาพระอาเช-ราห์ ทำให้พระยาห์เวห์ทรงพระพิโรธ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟาดอิสราเอล จนพวกเขาเป็นเหมือนต้นอ้อที่โอนเอนอยู่ในน้ำ พระองค์จะทรงขุดรากถอนโคนอิสราเอลจากดินแดนอันอุดมสมบูรณ์นี้ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่บรรพบุรุษของเขาและจะทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปไกลกว่าแม่น้ำยูเฟรติสเพราะพวกเขาได้ยั่วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงพระพิโรธโดยการสร้างเสาเจ้าแม่อาเชราห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
พระยาห์เวห์​จะ​ทำลาย​อิสราเอล เหมือน​กับ​ต้นอ้อ​ที่​โอนเอียง​ไป​ในน้ำ พระองค์​จะ​ถอนราก​ถอนโคน​อิสราเอล​ออก​จาก​แผ่นดิน​ที่ดี​แห่งนี้​ที่​พระองค์​ได้​ยก​ให้​กับ​พวก​บรรพบุรุษ​ของ​พวกเขา​ก่อน​หน้านี้ และ​พระองค์​จะ​ทำให้​พวกเขา​กระจัด​กระจาย​ไป​ไกล​เลย​แม่น้ำ​ยูเฟรติสไป เพราะ​พวกเขา​ได้​ยั่ว​ให้​พระยาห์เวห์​โกรธ โดย​การสร้าง​พวก​เสา​เจ้าแม่​อาเชราห์ขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
และแต่นี้ต่อไปพระเจ้าจะทรงตีอิสราเอล ดุจไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำ และจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ ซึ่งพระองค์ทรงยกให้แก่บรรพบุรุษของเขา และกระจายเขาไปฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติส เพราะเขาทั้งหลายได้สร้างอาเชริม ของเขา เป็นเหตุให้พระเจ้าทรงพระพิโรธ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงตีอิสราเอล ดุจไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำ และจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ ซึ่งพระองค์ทรงยกให้แก่บรรพบุรุษของเขา และกระจายเขาไปฟากแม่น้ำข้างโน้น เพราะเขาทั้งหลายได้สร้างเสารูปเคารพของเขา เป็นเหตุให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
เพราะ พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ตี อิส ราเอล ดุจ ไม้ อ้อ สั่น อยู่ ใน น้ำ และ จะ ทรง ถอน ราก อิส รา เอ ลออ ก เสีย จาก แผ่นดิน อัน ดี นี้ ซึ่ง พระองค์ ทรง ยก ให้ แก่ บรรพบุรุษ ของ เขา และ กระจาย เขา ไป ฟาก แม่น้ำ ข้าง โน้น เพราะ เขา ทั้งหลาย ได้ สร้าง เสา รูป เคารพ ของ เขา เป็น เหตุ ให้ พระ เยโฮ วาห์ทรง พระ พิโรธ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok