A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๑๔
ยิ่งกว่านั้นอีก พระยาห์เวห์จะทรงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอล ผู้จะกำจัดราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียในวันนี้และตั้งแต่นี้ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
“ในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลเพื่อพระองค์เอง ผู้ซึ่งจะกวาดล้างราชวงศ์เยโรโบอัมออกไปตั้งแต่บัดนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
พระยาห์เวห์​จะ​ยก​คน​หนึ่ง​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​อิสราเอล​สำหรับ​พระองค์เอง เขา​เป็น​ผู้ที่​จะ​ตัด​ครอบครัว​ของ​เยโรโบอัม​ทิ้ง​ไป​ใน​วันนี้ ใช่แล้ว ใน​เวลา​นี้เลย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
ยิ่งกว่านั้นอีก พระเจ้าจะทรงตั้งกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเหนืออิสราเอล เพื่อพระองค์ผู้ซึ่งจะกำจัดราชวงศ์ของเยโรโบอัม เสียในวันนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
ยิ่งกว่านั้นอีก พระเยโฮวาห์จะทรงตั้งกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเหนืออิสราเอลเพื่อพระองค์ ผู้ซึ่งจะตัดราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียในวันนี้ แต่นั่นอะไร ก็เป็นเวลานี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
ยิ่ง กว่า นั้น อีก พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง ตั้ง กษัตริย์ อีก องค์ หนึ่ง เหนือ อิส รา เอลเพื่อพ ระ องค์ ผู้ ซึ่ง จะ ตัด ราชวงศ์ ของ เยโร โบ อัม เสีย ใน วัน นี้ แต่ นั่น อะไร ก็ เป็น เวลา นี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok