A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๑๒
เพราะฉะนั้น ขอลุกขึ้นเสด็จไปยังพระตำหนักของพระนาง เมื่อพระนางเสด็จเข้าเมือง พระกุมารนั้นก็จะสิ้นพระชนม์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
“สำหรับเจ้า จงกลับไปเถิด และเมื่อเจ้าย่างเท้าเข้าตัวเมือง เด็กนั้นจะเสียชีวิต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
แล้ว​อาหิยาห์​ก็​พูด​ว่า “ส่วน​ตัวเจ้า กลับ​บ้าน​ไปเถอะ ทันที​ที่​เจ้า​ก้าวเท้า​เข้า​ไป​ใน​เมือง ลูกชาย​ของ​เจ้า​จะตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
เพราะฉะนั้นขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระตำหนักของพระนาง เมื่อพระบาทของฝ่าพระบาทเหยียบเมือง กุมารนั้นก็จะถึงแก่มรณา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
เพราะฉะนั้นขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระตำหนักของพระนาง เมื่อพระบาทของพระองค์เข้าเมือง กุมารนั้นก็จะถึงแก่มรณา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
เพราะฉะนั้น ขอ เชิญ เสด็จ กลับ ไป ยัง พระ ตำหนัก ของ พระนาง เมื่อ พระ บาท ของ พระองค์ เข้า เมือง กุมาร นั้น ก็ จะถึงแก่มรณา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok