A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๑๑
ใครในวงศ์เยโรโบอัมที่ตายในเมือง สุนัขจะกิน และใครตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน เพราะพระยาห์เวห์ตรัสแล้ว” ’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
คนของเยโรโบอัมที่ตายในเมืองจะถูกสุนัขแทะกิน และผู้ที่ตายในทุ่งนาจะถูกนกจิกกิน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลั่นวาจาไว้!’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
พวก​หมา​จะ​มา​กิน​ซาก​คน​ของ​เจ้า​ที่​ตาย​อยู่​ในเมือง และ​พวก​นก​บน​ท้องฟ้า​จะ​มา​กิน​คน​ที่​ตาย​อยู่​ใน​ชนบท พระยาห์เวห์​พูด​ว่า​อย่างนี้’”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
ผู้ใดในวงศ์เยโรโบอัมที่ตายในเมือง สุนัขจะกิน และผู้ใดที่ตายในทุ่ง นกในอากาศจะกิน เพราะพระเจ้าทรงลั่นพระวาจาไว้” ’
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
ผู้ใดในวงศ์เยโรโบอัมที่ตายในเมืองสุนัขจะกิน และผู้ใดที่ตายในทุ่ง นกในอากาศจะกิน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลั่นพระวาจาไว้'
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
ผู้ ใด ใน วงศ์ เยโร โบ อัม ที่ ตาย ใน เมือง สุนัข จะ กิน และ ผู้ ใด ที่ ตาย ใน ทุ่ง นก ใน อากาศ จะ กิน เพราะ พระ เยโฮ วาห์ทรง ลั่น พระ วาจา ไว้ '
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok