A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๔
๑๐
เพราะฉะนั้น นี่แน่ะ เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบอัม และจะตัดชายทุกคนจากเยโรโบอัม ทั้งทาสและไทในอิสราเอล และจะผลาญราชวงศ์เยโรโบอัมเสียอย่างสิ้นเชิง อย่างที่คนเผามูลสัตว์ให้ไหม้จนสิ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
“ ‘ฉะนั้นเราจะนำหายนะมาสู่วงศ์วานเยโรโบอัม และประหารชายทุกคนไม่ว่าเป็นทาสหรือเป็นไทซึ่งเป็นเชื้อสายของเยโรโบอัมจากอิสราเอล เราจะเผาวงศ์วานของเยโรโบอัมเหมือนเผาขยะจนกว่าจะสิ้นซากไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
เพราะ​อย่างนี้ เยโรโบอัม เรา​จะ​นำ​ความหายนะ​มา​สู่​ครอบครัว​ของเจ้า เรา​จะ​ตัด​ผู้ชาย​ทุกคน​ใน​อิสราเอล​ออก​จากเจ้า ทั้งทาส​และ​คน​ที่​ไม่ใช่​ทาส เรา​จะ​เผา​บ้าน​ของเจ้า​เหมือน​กับ​เผา​มูล​สัตว์​จน​กว่า​มัน​จะ​มอด​ไหม้​ไปหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบอัม และจะตัดชายทุกคนเสียจากเยโรโบอัม ทั้งทาสและเสรีชนในอิสราเอล และจะผลาญราชวงศ์เยโรโบอัมเสียอย่าง สิ้นเชิง อย่างที่คนเผามูลสัตว์ให้ไหม้จนสิ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบอัม และจะตัดคนที่ปัสสาวะรดกำแพงได้เสียจากเยโรโบอัม ทั้งคนที่ยังอยู่และเหลืออยู่ในอิสราเอล และจะผลาญคนที่เหลือในราชวงศ์เยโรโบอัมเสียอย่างสิ้นเชิง อย่างคนที่ขนมูลสัตว์ไปทิ้งจนหมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
เพราะฉะนั้น ดูเถิด เรา จะ นำ เหตุ ร้าย มา เหนือ ราชวงศ์ ของ เยโร โบ อัม และ จะ ตัด คน ที่ ปัสสาวะ รด กำแพง ได้เสีย จาก เยโร โบ อัม ทั้งคน ที่ ยัง อยู่ และ เหลือ อยู่ ใน อิส ราเอล และ จะ ผลาญ คน ที่ เหลือ ใน ราชวงศ์ เยโร โบ อัม เสีย อย่าง สิ้นเชิง อย่าง คน ที่ ขน มูล สัตว์ ไป ทิ้ง จน หมด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok