A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๒
“พระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้ทำให้แอกของพวกข้าพระบาทหนักนัก เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอฝ่าพระบาททรงลดงานหนักของพระราชบิดาของฝ่าพระบาท และทำให้แอกหนักของพระองค์ที่อยู่เหนือพวกข้าพระบาทเบาลง แล้วพวกข้าพระบาทจะปรนนิบัติฝ่าพระบาท”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

“ราชบิดาของฝ่าพระบาททรงวางแอกหนักให้พวกข้าพระบาท บัดนี้ขอทรงผ่อนภาระและบรรเทาแอกที่วางไว้ แล้วพวกข้าพระบาทจะรับใช้ฝ่าพระบาท”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

“พ่อ​ของ​ท่าน​ได้​บังคับ​ให้​พวก​เรา​ทำ​งาน​หนัก​เหลือเกิน ตอนนี้ ขอ​ให้​ท่าน​ช่วย​ทำให้​งาน​หนัก​และ​แอก​อัน​หนักอึ้ง​ที่​เขา​เคย​วาง​ไว้​บน​ตัว​พวก​เรา​นี้​ให้​เบา​ลง​ด้วย แล้ว​พวก​เรา​ก็​จะ​รับใช้​ท่าน”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

“พระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้กระทำให้แอกของ ข้าพระบาทหนักนัก เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอทรงผ่อนการปรนนิบัติอย่างทุกข์หนักของ พระราชบิดาของฝ่าพระบาท และแอกอันหนักของพระองค์เหนือข้าพระบาททั้งหลาย ให้เบาลงเสีย และข้าพระบาททั้งหลายจะปรนนิบัติฝ่าพระบาท”
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

"พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระองค์หนักนัก เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงผ่อนการปรนนิบัติอย่างทุกข์หนักของพระราชบิดาของพระองค์ และแอกอันหนักของพระองค์เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายให้เบาลงเสีย และข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรนนิบัติพระองค์"
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

" พระราช บิดา ของ พระองค์ ได้ กระทำ ให้ แอก ของ ข้าพระ องค์ หนัก นัก เพราะฉะนั้น บัดนี้ ขอ ทรง ผ่อน การ ปรนนิบัติ อย่าง ทุกข์ หนัก ของ พระราช บิดา ของ พระองค์ และ แอก อัน หนัก ของ พระองค์ เหนือ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย ให้ เบา ลง เสีย และ ข้าพระ องค์ ทั้งหลาย จะ ปรนนิบัติ พระองค์ "
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok