A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๒
เขาทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียกท่าน เยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเรโหโบอัมว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พวกเขาก็ส่งคนไปตามเยโรโบอัมมา แล้วเขากับชุมนุมประชากรอิสราเอลทั้งปวงก็เข้าเฝ้าและทูลเรโหโบอัมว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​อิสราเอล​จึง​พูด​กับ​เรโหโบอัม​ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เขาทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียกท่าน) เยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอล ทั้งหมดได้มาทูลเรโหโบอัมว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เขาทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียกท่าน เยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเรโหโบอัมว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เขา ทั้งหลาย ก็ ใช้ คน ไป เรียก ท่าน เยโร โบ อัม กับ ชุมนุมชน อิส รา เอลทั้ง หมด ได้ มา ทูล เรโหโบอัม ว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok