A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๒
๒๙
และพระองค์ก็ทรงประดิษฐานตัวหนึ่งไว้ที่เบธเอล และอีกตัวหนึ่งก็ทรงตั้งไว้ในเมืองดาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๙
พระองค์ทรงตั้งลูกวัวทองคำตัวหนึ่งไว้ที่เบธเอล ส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ดาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๙
เขา​ได้​นำ​ลูกวัว​ทองคำ​ตัว​หนึ่ง​ไป​ตั้ง​ไว้​ที่​เมือง​เบธเอล และ​อีก​ตัว​หนึ่ง​ไป​ตั้ง​ไว้​ที่​เมือง​ดาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๙
และพระองค์ก็ประดิษฐานไว้ที่เบธเอลรูปหนึ่ง และอีกรูปหนึ่งทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๙
และพระองค์ก็ประดิษฐานไว้ที่เบธเอลรูปหนึ่ง และอีกรูปหนึ่งทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๙
และ พระองค์ ก็ ประดิษฐาน ไว้ ที่ เบธเอ ลรูป หนึ่ง และ อีก รูป หนึ่ง ทรง ประดิษฐาน ไว้ ใน เมือง ดาน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok