A A A A A
๑ พงศ์กษัตริย์ ๑๒
เมื่อเยโรโบอัมบุตรเนบัททราบเรื่องนี้แล้ว ท่านยังคงอยู่ในอียิปต์ (ที่เยโรโบอัมต้องอาศัยอยู่ในอียิปต์ เพราะท่านหนีจากพระพักตร์พระราชาซาโลมอน)
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เมื่อเยโรโบอัมบุตรเนบัท (ซึ่งหนีกษัตริย์โซโลมอนไปอยู่ในอียิปต์) ทราบข่าว จึงกลับมาจากอียิปต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​เยโรโบอัม​ลูกชาย​ของ​เนบัท​ได้ยิน​เรื่องนี้​เข้า (ตอน​นั้น​เขา​ยัง​อยู่​ใน​ประเทศ​อียิปต์​ซึ่ง​เป็น​ที่​ที่​เขา​ได้​หลบหนี​ไป​จาก​กษัตริย์​ซาโลมอน) เขา​จึง​ออก​มา​จาก​อียิปต์ กลับ​มา​บ้าน​ของ​เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และอยู่มาเมื่อเยโรโบอัมบุตรเนบัททราบเรื่อง (เพราะท่านยังอยู่ในอียิปต์ที่ซึ่งท่านหนีไปจากพระราชา ซาโลมอน เยโรโบอัมอาศัยอยู่ในอียิปต์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และอยู่มาเมื่อเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทได้ยินเรื่องนั้น เพราะท่านยังอยู่ในอียิปต์ (ที่ซึ่งท่านหนีไปจากพระพักตร์กษัตริย์ซาโลมอน เยโรโบอัมอาศัยอยู่ในอียิปต์)
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ อยู่ มา เมื่อ เยโร โบ อัม บุตร ชาย เนบัท ได้ยิน เรื่อง นั้น เพราะ ท่าน ยัง อยู่ ใน อียิปต์ ( ที่ ซึ่ง ท่าน หนี ไป จาก พระ พักตร์ กษัตริย์ ซา โลม อ น เยโร โบ อัม อาศัย อยู่ ใน อียิปต์ )
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok