A A A A A
Ulangan 16
1
[Perayaan Paskah] “Ingatlah, pada bulan Abib kamu harus merayakan Paskah untuk memuliakan TUHAN Allahmu, karena bulan itu TUHAN Allahmu telah membawa kamu keluar dari Mesir malam hari.
2
Pergilah ke tempat yang ditunjukkan TUHAN Allahmu menjadi tempat bagi nama-Nya. Persembahkanlah kurban Paskah untuk memuliakan TUHAN. Persembahkanlah sapi dan kambing.
3
Jangan makan roti beragi bersama persembahan itu. Makanlah roti yang tidak beragi selama tujuh hari. Roti itu disebut ‘Roti penderitaan.’ Hal itu menolong kamu mengingat kembali penderitaanmu di Mesir. Ingatlah betapa cepatnya kamu meninggalkan negeri itu. Ingatlah itu selama kamu hidup.
Alkitab Indonesia 2005

1
"Rayakanlah Paskah dalam bulan Abib untuk menghormati TUHAN Allahmu, sebab dalam bulan itu, pada waktu malam, Ia membebaskan kamu dari Mesir.
2
Pergilah ke tempat yang dipilih TUHAN untuk memotong seekor dari kambing domba atau sapimu sebagai persembahan Paskah untuk menghormati TUHAN Allahmu.
3
Persembahan Paskah itu harus dimakan dengan roti yang tidak beragi. Tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi, seperti pada waktu kamu meninggalkan tanah Mesir dengan tergesa-gesa. Makanlah roti itu, roti yang disebut roti penderitaan, supaya seumur hidupmu kamu teringat akan hari kamu meninggalkan Mesir, tempat kamu menderita.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
"Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi TUHAN, Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah TUHAN, Allahmu, membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam.
2
Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN untuk membuat nama-Nya diam di sana.
3
Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya; tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Maka ingatlah kamu akan bulan Abib, supaya kamu menyediakan Pasah bagi Tuhan, Allahmu, karena pada bulan Abib juga telah dihantar Tuhan, Allahmu, akan kamu keluar dari negeri Mesir pada ketika malam.
2
Maka pada hari raya Pasah itu hendaklah kamu menyembelihkan lembu domba bagi Tuhan, Allahmu, pada tempat yang akan dipilih Tuhan hendak mendudukkan nama-Nya di sana.
3
Maka pada masa itu jangan kamu makan barang sesuatu yang berkhamir; tujuh hari lamanya hendaklah kamu makan roti fatir, yaitu roti kesukaran, karena dengan gopoh-gopoh kamu sudah keluar dari negeri Mesir, supaya kamu ingat akan hari kamu keluar dari negeri Mesir itu pada segala hari umur hidupmu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
”Unggal bulan Abib kudu mestakeun Paska pikeun ngamulyakeun ka PANGERAN Allah maraneh. Sabab nya dina bulan eta dina hiji peuting bareto maraneh ku Mantenna diluputkeun ti Mesir.
2
Dina waktuna, maraneh kudu arindit ka tempat ngabakti, sarta di ditu masing-masing kudu meuncit embe domba atawa sapi hiji pikeun dahar Paska, ngamulyakeun ka PANGERAN Allah maraneh.
3
Didaharna kudu jeung roti anu teu make ragi. Tujuh poe lilana ulah ngadalahar roti anu make ragi, cara bareto basa maraneh rurusuhan budal ti mesir. Roti kitu disebutna roti kabalangsakan. Maksudna pikeun jadi pangeling-eling saumur hirup kana poean maraneh budal ti mesir, ti tempat maraneh kabalangsak.
Alkitab Suci