A A A A A
Ulangan 16
2
Pergilah ke tempat yang ditunjukkan TUHAN Allahmu menjadi tempat bagi nama-Nya. Persembahkanlah kurban Paskah untuk memuliakan TUHAN. Persembahkanlah sapi dan kambing.
Alkitab Indonesia 2005

2
Pergilah ke tempat yang dipilih TUHAN untuk memotong seekor dari kambing domba atau sapimu sebagai persembahan Paskah untuk menghormati TUHAN Allahmu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

2
Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN untuk membuat nama-Nya diam di sana.
Alkitab Indonesia TB 1974

2
Maka pada hari raya Pasah itu hendaklah kamu menyembelihkan lembu domba bagi Tuhan, Allahmu, pada tempat yang akan dipilih Tuhan hendak mendudukkan nama-Nya di sana.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

2
Dina waktuna, maraneh kudu arindit ka tempat ngabakti, sarta di ditu masing-masing kudu meuncit embe domba atawa sapi hiji pikeun dahar Paska, ngamulyakeun ka PANGERAN Allah maraneh.
Alkitab Suci