A A A A A
Ulangan 16
18
[Hakim dan Pejabat untuk Umat] “Pilihlah hakim dan petugas di setiap kota yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu. Setiap suku harus melakukannya. Dan mereka harus mengadili umat secara jujur.
Alkitab Indonesia 2005

18
"Di setiap kota yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu, kamu harus mengangkat hakim-hakim dan petugas-petugas lain untuk menghakimi rakyat dengan adil.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

18
"Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kauangkat di segala tempat yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu, menurut suku-sukumu; mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil.
Alkitab Indonesia TB 1974

18
Arakian, maka hendaklah kamu angkat akan orang menjadi hakim dan pegawai dalam segala pintu gerbangmu, yang akan dikaruniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu, di antara segala suku bangsa kamu, maka mereka itupun akan menghukumkan orang banyak itu dengan hukum yang adil.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

18
”Di saban kota anu dipaparinkeun ku PANGERAN ka maraneh, kudu aya hakim sababaraha urang, kitu deui gegeden lianna, anu kudu nguruskeun perkara reujeung adil.
Alkitab Suci