A A A A A
1 Samuel 9
27
Pada saat Saul hambanya dan Samuel berjalan dekat pinggir kota, Samuel berkata kepada Saul, “Katakanlah kepada hambamu supaya ia berjalan mendahului kita. Aku menyampaikan pesan Allah kepadamu.” Jadi, hamba itu berjalan mendahului mereka.
Alkitab Indonesia 2005

27
Ketika mereka sampai di pinggir kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Suruhlah pelayan itu berjalan mendahului kita." Lalu pergilah pelayan itu, dan Samuel berkata lagi, "Berhentilah di sini sebentar, aku akan memberitahukan pesan Allah kepadamu."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

27
Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul: "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah."
Alkitab Indonesia TB 1974

27
Setelah sudah turun keduanya sampai ke ujung negeri, maka kata Semuel kepada Saul: Suruhlah hambamu berjalan dahulu dari pada kita; maka berjalanlah hamba itu. Tetapi hendaklah engkau berhenti di sini, supaya aku memberitahu kepadamu firman Allah.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

27
Nepi ka wates kota Samuel sasauran ka Saul, ”Gandek hidep jurungkeun sina ti heula.” Sanggeus gandek tea indit, Samuel sasauran deui, ”Cicing heula sakedap, Bapa rek nepikeun timbalan Allah ka hidep.”
Alkitab Suci