A A A A A
1 Samuel 5
1
[Kotak Kudus Menyusahkan Filistin] Orang Filistin membawa Kotak Kudus Allah dari Eben-Haezer ke Asdod.
2
Mereka mengangkutnya masuk ke dalam kuil Dagon dan menempatkannya di sisi patung Dagon.
3
Besok paginya sewaktu mereka bangun tidur tampaklah di hadapan mereka patung Dagon terjatuh dengan mukanya menghadap ke tanah di depan Kotak Kudus TUHAN. Orang Asdod mengangkat patung itu dan meletakkannya kembali ke tempat semula.
Alkitab Indonesia 2005

1
Setelah orang Filistin merebut Peti Perjanjian Allah, mereka membawanya dari Eben-Haezer ke kota mereka, Asdod.
2
Di situ peti itu dibawa masuk ke kuil dewa mereka, Dagon, dan diletakkan di samping patung dewa itu.
3
Ketika penduduk Asdod besoknya pagi-pagi datang ke kuil itu, mereka melihat bahwa patung Dagon telah jatuh tertelungkup di tanah, di depan Peti Perjanjian TUHAN! Mereka mengangkat patung itu dan mengembalikannya ke tempatnya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben-Haezer ke Asdod.
2
Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon.
3
Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN; lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Arakian, maka diambil oleh orang Filistin akan tabut Allah itu, dibawanya dari Eben-Haezar ke Asdod.
2
Lalu diambil oleh orang Filistin akan tabut Allah, dibawanya ke dalam rumah Dagon, ditaruhnya pada sisi Dagon itu.
3
Tetapi pada keesokan harinya pagi-pagi orang Asdod bangun, dilihatnya bahwasanya Dagon sudah jatuh terjerumus dengan mukanya ke bumi di hadapan tabut Tuhan! Maka diangkatnya akan Dagon, didirikannya pula pada tempatnya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Peti Perjangjian anu geus karampas ku urang Pelisti dibawa ti Eben Haeser ka Asdod, kota maranehna,
2
diteundeun di kuil Dewa Dagon di gigireun eta brahala.
3
Barang bray isuk kasampak arca Dagon teh nyuksruk kana taneuh, nyuuh hareupeun Peti Perjangjian. Seug eta arca teh ditangtungkeun deui dina tempatna.
Alkitab Suci