A A A A A
1 Samuel 5
11
Orang Ekron memanggil semua penguasa Filistin berkumpul dan berkata kepada penguasa itu, “Kirimkanlah Kotak Kudus Allah Israel itu ke tempatnya sebelum kami dan bangsa kita dibunuh.” Orang Ekron sangat takut karena Allah sungguh-sungguh telah menghukum mereka di sana.
Alkitab Indonesia 2005

11
Sebab itu mereka memanggil semua raja Filistin supaya berkumpul, lalu berkata, "Kembalikanlah Peti Perjanjian Allah Israel itu ke tempatnya semula supaya jangan dibunuhnya kita dan keluarga kita." Di seluruh kota terjadi kegemparan karena Allah menghukum penduduknya dengan sangat berat.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

11
Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata: "Antarkanlah tabut Allah Israel itu; biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut; tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat:
Alkitab Indonesia TB 1974

11
Maka disuruhkannya orang menghimpunkan segala raja orang Filistin, lalu katanya: Kirimkanlah olehmu akan tabut Allah orang Israel itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dibunuhnya akan kita dan akan bangsa kita. Karena bala kematian adalah berlaku atas segenap isi negeri itu dan tangan Allahpun sangat beratlah di sana.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

11
Ti dinya ngalulungsur deui raja-raja Pelisti anu limaan tea. Ceuk maranehna, ”Pulangkeun eta Peti Perjangjian urang Israil teh ka asalna, ulah nepi ka meakkeun bangsa urang!” Sakuliah kota eta jadi kacida guyurna nandangan panyiksa ti PANGERAN sakitu bangetna.
Alkitab Suci