A A A A A
1 Samuel 16
1
[Samuel Pergi ke Betlehem] TUHAN berkata kepada Samuel, “Berapa lama lagi engkau harus berdukacita karena Saul? Engkau sedih karena dia walaupun aku sudah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah ke Betlehem. Aku mengutus engkau menemui seorang yang bernama Isai, dia tinggal di Betlehem. Salah seorang anaknya telah Kupilih menjadi raja yang baru.”
2
Samuel menjawab, “Jika aku pergi ke sana, Saul akan mendengar hal itu dan dia akan membunuhku.” TUHAN berkata, “Pergilah ke Betlehem dan bawa seekor lembu muda dan katakan, ‘Aku memberikan persembahan kepada TUHAN.’
3
Undanglah Isai turut dalam upacara pemberian kurban itu, di sana Aku memberitahukan kepadamu yang harus kaulakukan selanjutnya. Urapilah orang yang akan Kutunjukkan kepadamu.”
Alkitab Indonesia 2005

1
Beberapa waktu kemudian TUHAN berkata kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau bersedih hati karena Saul? Bukankah dia telah tak diakui sebagai raja Israel? Sekarang, ambillah minyak zaitun dan pergilah ke Betlehem, kepada seorang yang bernama Isai, karena salah seorang dari anak-anaknya telah Kupilih menjadi raja."
2
Tetapi Samuel menjawab, "Bagaimana aku harus melakukannya? Jika hal itu kedengaran oleh Saul, pastilah aku dibunuhnya!" TUHAN menjawab, "Bawalah seekor sapi muda, dan katakanlah kepada rakyat bahwa engkau datang ke sana untuk mempersembahkan kurban kepada TUHAN.
3
Lalu undanglah Isai ke upacara pengurbanan itu. Nanti akan Kuberitahukan apa yang harus kaulakukan. Orang yang Kutunjukkan kepadamu, harus kaulantik menjadi raja."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Berapa lama lagi engkau berdukacita karena Saul? Bukankah ia telah Kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah Kupilih seorang raja bagi-Ku."
2
Tetapi Samuel berkata: "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman TUHAN: "Bawalah seekor lembu muda dan katakan: Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN.
3
Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kauperbuat. Urapilah bagi-Ku orang yang akan Kusebut kepadamu."
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Sebermula, maka berfirmanlah Tuhan kepada Semuel demikian: Berapa lamakah engkau bercintakan Saul, yang sudah Kubuang juga, supaya jangan lagi ia raja atas orang Israel? Isilah olehmu akan tandukmu dengan minyak yang harum, lalu pergilah, maka Aku hendak menyuruhkan dikau kepada Isai, orang Betlehem itu, karena Aku sudah melihat di antara segala anaknya laki-laki akan seorang raja bagi-Ku.
2
Maka sembah Semuel: Bagaimana boleh aku pergi? Jikalau kiranya kedengaranlah hal itu kepada Saul, niscaya dibunuhnya akan daku. Maka firman Tuhan: Bawalah olehmu akan seekor anak lembu sertamu, lalu katakanlah ini: Adapun aku ke mari ini hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan.
3
Maka hendaklah engkau menjemput Isai kepada korban itu, maka Aku akan memberitahu kepadamu kelak, barang yang patut kauperbuat dan hendaklah engkau menyirami bagi-Ku dengan minyak yang harum barangsiapa yang Kukatakan kepadamu kelak.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
PANGERAN nimbalan ka Samuel, ”Arek sabaraha lila deui maneh kanyenyerian ku Saul teh? Eta ku Kami geus dipiceun, geus lain raja Israil deui. Maneh ayeuna kudu ka Betlehem, minyak jetun bawa. Tepungan jelema anu ngaran Isai. Anakna aya anu rek dijieun raja ku Kami.”
2
Piunjuk Samuel, ”Kumaha tiasana? Upami kadangueun ku Saul tangtos abdi dipaehan.” Waler PANGERAN, ”Kudu mawa anak sapi hiji, sebutkeun ka ditu teh arek ngurban ka PANGERAN.
3
Ondang Isai kana eta kurban, engke maneh ku Kami dibejaan kudu kumaha. Mana-mana anu ku Kami dituduhkeun engke, ku maneh minyakan.”
Alkitab Suci