A A A A A
1 Yohanes 2
24
Pastikan bahwa kamu terus mengikuti ajaran yang telah kamu dengar sejak semula. Jika kamu tetap tinggal dalam ajaran itu, kamu akan tinggal dalam Anak dan Bapa.
Alkitab Indonesia 2005

24
Sebab itu, berita yang sudah kalian dengar sejak kalian mula-mula percaya haruslah kalian jaga baik-baik di dalam hati. Kalau berita itu kalian perhatikan baik-baik, kalian akan selalu hidup bersatu dengan Anak dan dengan Bapa.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

24
Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa.
Alkitab Indonesia TB 1974

24
Adapun kamu ini, barang yang sudah kamu dengar dari mulanya, biarlah tetap di dalam kamu. Jikalau barang yang sudah kamu dengar dari mulanya itu tetap di dalam kamu, maka kamu pun akan tinggal kelak di dalam Anak dan di dalam Bapa itu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

24
Oleh sebab itu, jagalah baik-baik berita yang telah kalian dengar pada saat kalian mulai percaya. Kalau berita itu kalian jaga dengan baik, maka kalian akan selalu bersatu dengan Anak dan Bapa.
Alkitab Indonesia (BPJ)

24
Oleh karena itu, simpanlah baik-baik di dalam hati kalian ajaran yang sudah kalian dengar pada waktu kalian mulai percaya, sehingga kalian akan selalu bersatu dengan Anak dan Allah Bapa-Nya.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

24
Ku sabab kitu sing pageuh percaya kana wawaran anu pangheulana. Lamun geus pageuh kana eta, salilana bakal ngahiji jeung Putra jeung Rama.
Alkitab Suci