A A A A A
2 Tesalonika 1
10
Hal itu akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan Yesus apabila Ia menerima kemuliaan di tengah-tengah umat-Nya. Dan semua orang yang percaya akan merasa heran pada Yesus. Kamu akan berada dalam kelompok orang yang percaya karena kamu percaya akan kesaksian kami kepadamu.
Alkitab Indonesia 2005

10
semuanya itu akan terjadi pada hari Ia datang nanti untuk diagungkan oleh umat-Nya dan untuk dihormati oleh semua orang yang percaya. Kalian pun akan berada di antara umat Allah itu, sebab kalian sudah percaya kepada berita yang kami sampaikan kepadamu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai.
Alkitab Indonesia TB 1974

10
pada masa Ia akan datang kelak supaya dipermuliakan di dalam segala orang suci-Nya, dan menjadi suatu ajaib pada Hari itu kepada segala orang yang percaya, karena kesaksian kami kepadamu itu dipercayai.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Hukuman itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang nanti. Pada waktu itu, seluruh umat-Nya akan mengagungkan Dia. Semua orang yang percaya akan menghormati Dia. Kalian adalah umat Allah itu, karena kalian percaya kepada berita yang sudah kami sampaikan.
Alkitab Indonesia (BPJ)

10
Hukuman itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu itu, semua orang yang disucikan-Nya — yaitu semua yang percaya kepada-Nya, akan merasa kagum dan memuliakan Dia karena kuasa-Nya. Tentu kalian juga akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu karena kalian percaya akan kesaksian yang kami sampaikan.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

10
Eta tangtu kitu dina waktu Anjeunna sumping, poean Anjeunna nampi pamuji jeung panghormat ti sakabeh jelema anu percaya ka Anjeunna. Aranjeun oge bakal kumpul jeung anu palercaya kana Injil Kasalametan anu diwawarkeun ku sim kuring tea.
Alkitab Suci