A A A A A
Ulangan 29
1
[Perjanjian di Moab] TUHAN membuat suatu perjanjian dengan orang Israel di Gunung Horeb. Sebagai tambahan atas perjanjian itu, Ia juga memerintahkan kepada Musa untuk membuat perjanjian yang lain dengan mereka ketika mereka di Moab. Inilah perjanjian itu.
2
Musa memanggil semua orang Israel dan berkata kepada mereka, “Kamu telah melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh TUHAN di tanah Mesir. Kamu melihat yang dilakukan-Nya terhadap Firaun, terhadap para pejabatnya, dan terhadap seluruh negerinya.
3
Kamu melihat kesulitan-kesulitan yang besar, mukjizat-mukjizat, dan hal-hal ajaib yang dilakukan-Nya.
Alkitab Indonesia 2005

1
Inilah kata-kata perjanjian yang atas perintah TUHAN dibuat Musa dengan bangsa Israel waktu mereka berada di tanah Moab. Perjanjian itu merupakan tambahan dari perjanjian yang dibuat TUHAN dengan mereka di Gunung Sinai.
2
Musa menyuruh semua orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Kamu sudah melihat sendiri apa yang dilakukan TUHAN terhadap raja Mesir, para pejabatnya dan seluruh negerinya.
3
Kamu juga sudah melihat bencana-bencana yang dahsyat, mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan TUHAN.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah TUHAN, selain perjanjian yang telah diikat-Nya dengan mereka di gunung Horeb.
2
Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka: "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan TUHAN di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya:
3
cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Bermula, maka inilah firman perjanjian yang disuruh Tuhan akan Musa berbuat dengan bani Israel di tanah Moab, lain dari pada perjanjian yang telah diperbuatnya dengan mereka itu di Horeb.
2
Maka dipanggil Musa akan segenap bani Israel berhimpun, lalu katanya kepada mereka itu: Bahwa kamu telah melihat barang yang telah dibuat Tuhan di hadapan matamu dalam Mesir akan Firaun dan akan segala pegawainya dan akan segala negerinya.
3
Yaitu percobaan besar-besar dan tanda alamat dan ajaib yang besar-besar, yang telah dilihat oleh matamu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
Kitu ungelna perjangjian anu ku PANGERAN ditimbalkeun ka Musa pikeun urang Israil, waktu maranehna aya di tanah Moab. Eta perjangjian teh panambah tina perjangjian PANGERAN ka maranehna anu dijieun di Gunung Sinai.
2
Musa miwarang supaya sakumna urang Israil kumpul. Ti dinya sasauran ka maranehna, ”Maraneh geus narenjo sorangan sagala kajadian ti PANGERAN anu dikeunakeun ka raja Mesir, ka para gegedenna, jeung ka sakuliah tanahna.
3
Eta sagala balahi jeung kaahengan-kaahengan ti PANGERAN ku maraneh geus kasaksian.
Alkitab Suci