A A A A A
Ulangan 29
18
Pastikanlah agar tidak ada laki-laki, perempuan, keluarga, atau suku yang ada di sini yang berpaling meninggalkan TUHAN Allahmu. Tidak ada yang pergi melayani allah bangsa-bangsa lain. Orang yang melakukan hal-hal itu adalah seperti tanaman yang tumbuh berbuahkan buah yang pahit dan beracun.
Alkitab Indonesia 2005

18
Jadi jagalah jangan sampai seorang pun di antara kamu, laki-laki atau perempuan, keluarga atau suku yang berdiri di sini, berbalik dari TUHAN Allah kita untuk menyembah ilah-ilah bangsa lain. Perbuatan itu seperti akar yang tumbuh menjadi tanaman pahit dan beracun.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

18
Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan TUHAN, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada allah bangsa-bangsa itu; janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh.
Alkitab Indonesia TB 1974

18
Maka jangan kiranya di antara kamu ada barang seorang, baik laki-laki baik perempuan, atau suku, atau bangsa, yang pada salah suatu hari memalingkan hatinya dari pada Tuhan, Allah kita, hendak pergi berbuat bakti kepada dewa-dewa bangsa itu; janganlah di antara kamu ada bertumbuh barang akar yang berbuahkan upas dan hia.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

18
Pacuan ti anu karumpul di dieu aya jelema, warga, kaom, lalaki atawa awewe, anu rek ingkar ti PANGERAN hayang nyembah ka allah-allah maranehna, sabab matak jadi mamala, cara akar anu jadi tangkal anu pait jeung ngandung racun.
Alkitab Suci