A A A A A
Ulangan 26
10
Sekarang ya TUHAN, aku membawa hasil panen pertama kepada-Mu dari tanah yang TUHAN berikan kepadaku.’ Kemudian letakkanlah hasil panen itu di hadapan TUHAN Allahmu dan sujudlah menyembah-Nya.
Alkitab Indonesia 2005

10
Sebab itu, ya TUHAN, saya persembahkan di sini hasil pertama dari tanah yang Kauberikan kepada saya.' Lalu letakkanlah bakul itu di hadapan TUHAN Allahmu, dan sembahlah Dia.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kauberikan kepadaku, ya TUHAN. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan TUHAN, Allahmu; engkau harus sujud di hadapan TUHAN, Allahmu,
Alkitab Indonesia TB 1974

10
Maka sekarang, bahwasanya hamba telah membawa hulu hasil tanah ini, yang dikaruniakan Tuhan kepada hamba. Lalu hendaklah kamu meletakkan dia di hadapan hadirat Tuhan, Allahmu, dan hendaklah kamu menyembah sujud di hadapan hadirat Tuhan, Allahmu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Kitu margina ieu abdi nyanggakeun pangbakti rupi hasil bumi anu dialana pangheulana, paparin ti Mantenna.’ Ti dinya karanjang anu dieusi pangbakti teh sanggakeun ka payuneun PANGERAN, sarta maraneh kudu ngabakti di dinya.
Alkitab Suci